Systemy Informacji Przestrzennej – słownik

Poniżej przedstawiam subiektywny, podręczny i permanentnie aktualizowany SŁOWNIK: Systemy Informacji Przestrzennej.

BDOO – (patrz ->) Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych;

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych – Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie ogólnogeograficznej w skali 1: 250 000 — Magazyn danych KSZBDOT;

BDOT1Ok  – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1: 10 000 – Magazyn danych KSZBDOT;

CAPAP – projekt GUGiK Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej;

Cloud Computing – model przetwarzania w chmurze obliczeniowej;

CODGIK – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

Dane przestrzenne – oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego;

Diagram ERD (ang. Entity-Relationship Diagram) – rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy  encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie;

Diagram związków encji (patrz ->) Diagram ERD

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej — portal internetowy udostępniający informacje na temat usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną;

EMUIA – Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów;

Encja (ang. entity) w bazach danych to reprezentacja wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu (grupy obiektów) stosowana przy modelowaniu danych podczas analizy informatycznej;

enviDIVIS – projekt model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych;

e-PUAP  – (patrz ->) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;

GBDOT – (patrz ->) Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych;

Geoportal INSPIRE– oznacza witrynę internetową lub jej odpowiednik, zapewniającą dostęp do usług danych przestrzennych oraz do usług metadanych;

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych – projekt, wraz z krajowym systemem zarządzania„ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne — Budowa elektronicznej administracji;

GeoTIFF  (ang. Geogaphical Tagged Image File Forma)  – to specyfikacja do przechowywania danych rastrowych i informacji pomocniczych (tagów) w jednym pliku, która oprócz znaczników TIFF-a zawiera zestandaryzowane znaczniki do zarządzania georeferencją lub geokodowaniem obrazów rastrowych;

GEOPORTAL 2 – projekt rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, realizowany w ramach Frogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne — Budowa elektronicznej administracji. Projekt stanowi kontynuację projektu Geoportal.gov.pl;

Georeferencja – transformacja współrzędnych wyrażonych w układzie pikselowym do układu prostokątnego płaskiego (w tym też układu współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych);

GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

GUS – Główny Urząd Statystyczny;

Harmonizacja – doprowadzanie do zgodności, wzajemnego dopełniania się, zgodnego współdziałania;

Harmonizacja danych przestrzennych (HDP) – zapewnienie dostępu do danych przestrzennych w reprezentacjach, które umożliwiają łączenie tych danych w sposób spójny z innymi zharmonizowanymi danymi, korzystając z usług sieciowych oraz stosując wspólne specyfikacje produktów danych;

Harmonizacja zbiorów danych – działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz przystosowanie ich do wspólnego i łącznego wykorzystania;

Harmonizacja baz danych przestrzennych (HBDP) – harmonizacja danych przestrzennych oraz harmonizacja zarządzania tymi bazami (HZDP); – doprowadzenie do interoperacyjności w zakresie baz danych przestrzennych;

lIp – (patrz->) Infrastruktura informacji przestrzennej;

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – realizowany przez konsorcjum Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Łączności;

Infrastruktura informacji przestrzennej  – oznacza występujące w postaci elektronicznej: metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z dyrektywą;

Infrastruktura danych przestrzennych – zespół odpowiednich technologii, środków politycznych i ekonomicznych oraz przedsięwzięć instytucjonalnych, które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz korzystanie z nich.

Interoperacyjność – oznacza możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;

ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami;

ITIL – Kodeks postępowania dla działów informatyki, zawierający zbiór zaleceń jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne;

KSZBDOT – Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych;

LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) — technika pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu (lotniczy skaning laserowy).

Magazyn danych – system przeznaczony do archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych;

Metadane – oznaczają informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie;

Model bazy danych – zbiór zasad (specyfikacji), opisujących strukturę danych w bazie danych;

NMPT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu;

NMT – Numeryczny Model Terenu;

Obiekt przestrzenny – oznacza abstrakcyjną reprezentację zjawiska świata rzeczywistego związaną z określonym położeniem lub obszarem geograficznym;

PRINCE 2 – Metodyka zarządzania projektami. Właścicielem metodyki jest Office Government Commerce;

PRNG – Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych;

Profil metadanych – pewien wzorzec: zbiór klas i elementów podstawowego standardu metadanych, ewentualnie rozszerzony o elementy metadanych nie występujące w standardzie podstawowym;

Pryncypia Architektury Korporacyjnej – Materiał opracowane w ramach zespołu do spraw rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

PZGIK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;

SDI (ang. Spatial Data Infrastructure) –  infrastruktura danych przestrzennych – zespół odpowiednich technologii, środków politycznych i ekonomicznych oraz przedsięwzięć instytucjonalnych, które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz korzystanie z nich;

SIG – zestaw metod, narzędzi i wytycznych dotyczących realizacji projektów w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii;

TIFF (ang. Tagged Image File Forma) – to niezależny od oprogramowania i platformy format elektronicznego zapisu obrazu; to specyfikacja do przechowywania danych rastrowych i informacji pomocniczych (tagów) w jednym pliku.

Usługi danych przestrzennych – oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;

Węzeł infrastruktura danych przestrzennych (węzeł SDI) – instytucjonalnie zorganizowany i administrowany zespół odpowiednich technologii i środków, które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz korzystanie z nich.

Więzy integralności – to warunki, które powinny być spełnione przez określony podzbiór (najczęściej tabelę) danych z bazy;  są odpowiedzialne za sprawdzenie poprawności relacji, oraz uniemożliwienie modyfikacji w tabelach w sposób niezgodny z tą relacją;

XML – (ang. Extensible Markup Language) to rozszerzalny  język, który posługuje się znacznikami i który został zaprojektowany do przesyłania i przechowywania danych. XML to standard opracowany przez Konsorcjum W3C.

XML Schema – schemat (wzorzec) rozszerzalnego języka znaczników XML, który opisuje strukturę dokumentu. XML Schema wykorzystuje składnię języka XML.

XSD – (XML Schema Definition) to rozszerzenie pliku, który został stworzony wg tzw. XML Schema

Zbiór danych przestrzennych – oznacza rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych;