Kaczyzm

 STRONA W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA…

Poniżej przedstawiam subiektywny, podręczny i permanentnie aktualizowany SŁOWNIK dla dziedziny: Kaczyzm.


arystokracja robotnicza – termin wprowadzony przez Fryderyka Engelsa na określenie warstwy wysoko-wykwalifikowanych robotników, którzy ze względu na te kwalifikacje cieszyli się przywilejem lub wyższym wynagrodzeniem;
– w dziedzinie kaczyzmu: termin wprowadzony przez Lecha Kaczyńskiego w czasie represji robotników pod koniec lat 70-tych XXw. – Lech Kaczyński pojęciem tym charakteryzował aktyw robotniczy wyróżniający się wg. niego wyższym poziomem intelektualnym, ideowym i moralnym; wg Kaczyńskiego o zakwalifikowaniu do tej „arystokracji robotniczej” decydował stosunek do Kościoła Katolickiego, uporządkowane życie rodzinne, stosunek do alkoholu i … porządek w mieszkaniu;

Bolek, TW Bolek – kryptonim tajnego współpracownika (TW) komunistycznej służby bezpieczeństwa o numerze ewidencyjnym 12535; przypisywany Lechowi Wałęsie, który został zarejestrowany 29.12.1970 jako tajny współpracownik „Bolek” i zwerbowanym prawdopodobnie 19.12.1970 na zasadzie dobrowolności przez kpt. SB Edwarda Graczyka; wyrejestrowano go z ewidencji operacyjnej SB 19.12.1976 z powodu „niechęci do współpracy”;

falandyzacja  – stosowane w polskiej publicystyce pejoratywne określenie na niektóre próby interpretacji (wykładni) prawa bądź na usprawiedliwienie organów władzy, których postępowanie balansuje na granicy prawa. Określa się tak „naginanie” prawa, próby jego interpretacji w doraźnym interesie interpretatora; termin ten użyty został przez Ewę Milewicz w „Gazecie Wyborczej” w 1994 i pochodzi od nazwiska zastępcy szefa kancelarii prezydenta Wałęsy – Lecha Falandysza;

Kaczyński Lech Aleksander (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk i prawnik; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010; działacz opozycji w okresie PRL (patrz -> PRL); prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001; prezydent Warszawy w latach 2002–2005; współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji; był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym UKSW i UG, specjalistą w zakresie prawa pracy; zginął w katastrofie rządowego samolotu Tu-154; współtwórca ruchu kaczystowskiego;

Kaczyńska Maria Helena, z domu Mackiewicz (ur. 21 sierpnia 1942[a] w Machowie[1], zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku[2]) – żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pierwsza dama Polski od 2005 do 10 kwietnia 2010, gdy zginęła wraz z mężem i innymi osobami w katastrofie wojskowego samolotu Tu-154M nr 101; z wykształcenia ekonomistka; po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Morskim w Gdańsku w pracowni badań koniunkturalnych, gdzie przeprowadzała badania perspektyw rozwoju rynków frachtowych na Dalekim Wschodzie; zarejestrowana przez Wydział II SB w Gdańsku jako „kontakt operacyjny” (26.02.1977 – 11.07.1978) bez podania pseudonimu; po urlopie macierzyńskim nie powróciła do pracy zawodowej, zaś zarabiała jako korepetytorka i tłumaczka;

kontakt operacyjny– osobowe źródło informacji Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz osobowe źródło informacji Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

lustracja (łac. lustratio, przegląd, wgląd) – procedura przeglądu i weryfikacji przeprowadzana najczęściej w urzędach, stowarzyszeniach, partiach politycznych czy u prywatnych przedsiębiorców;

mandat imperatywny – rodzaj mandatu przedstawiciela, na podstawie którego można go odwołać, kiedy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań;

mandat wolny – rodzaj mandatu przedstawiciela, na podstawie którego nie można go odwołać przed końcem kadencji jego sprawowania;

moherowe berety – pejoratywne określenie osób starszych lub w średnim wieku, identyfikujących się z poglądami społeczno-politycznymi głoszonymi przez konserwatywno-narodowy nurt polskiego katolicyzmu, którego reprezentantem są m.in. media związane z redemptorystą o. Tadeuszem Rydzykiem;

noc teczek – sformułowanie używane w publicystyce na określenie wydarzeń nocy z 4 czerwca na 5 czerwca 1992, związanych z odwołaniem rządu Jana Olszewskiego;

Olszewski Jan Ferdynand (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Premier Polski w latach 1991–1992; odwołany podczas tzw. nocy teczek; kawaler Orderu Orła Białego; działacz opozycji demokratycznej i obrońca w procesach politycznych w okresie PRL, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, twórca i przewodniczący Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz Ruchu Odbudowy Polski, członek Trybunału Stanu, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego;

Patronaż – strategia wzmacniania politycznego wpływu na drodze nominacji politycznych. Podstawowy instrument polityki partyjnej, który umożliwia rewanż pracownikom aparatu partyjnego za ich oddaną pracę podczas kampanii wyborczej;

Pokolenie ’89 – pierwsze pokolenie, które swą dorosłość rozpoczęło już w III Rzeczypospolitej.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989 rządzonego przez komunistów; uprzednio, w latach 1945–1952, funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska; państwo to w okresie 1945–1989 propagandowo i potocznie, a niekiedy w oficjalnych aktach swych komunistycznych władz, nazywane było Polską Ludową;

Polska Unia Socjaldemokratyczna (PUS) – ugrupowanie polityczne powstałe na początku 1990 roku w efekcie likwidacji i podziału Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej;

Porozumienie Centrum – polska partia polityczna o profilu centro-prawicowym, powstała 12 maja 1990, wyrejestrowana 25 września 2002 (faktycznie działała do 2001, kiedy na jej bazie powstało Prawo i Sprawiedliwość);

PRL – (patrz ->) Polska Rzeczpospolita Ludowa;

PUS – (patrz ->) Polska Unia Socjaldemokratyczna;

Szóstka – powołana przez Lecha Wałęsę (obóz solidarnościowo-niepodległosciowy) grupa polityczno-ekspercka odpowiadająca za przygotowanie Okrągłego Stołu, w której skład wchodzili m.in. Lech Kaczyński (od stycznia 1989r.) i Adam Michnik;

tajny współpracownik (TW) – w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa;

teflonowa partia – partia, której poparcia nie zmienia się bez względu na afery i krytykę;

TW – (patrz ->) tajny współpracownik;

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL „mikołajczykowskiego”;