SIP: Metadane z zakresu geoinformacji, cz.1. Czym są i po co się je tworzy?

Metadane z zakresu geoinformacji: skatalogowane (zebrane) informacje o zbiorach danych (zasobach) określające zawarte w nim informacje przestrzenna pod względem: zasięgu przestrzennego, zakresu informacyjnego, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych
standardów, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.

Metadane tworzy się w celu:
-) ułatwienia wyszukania zasobów danych i nawiązania kontaktu z ich dysponentem,
-) określenia przydatności zbiorów danych pod względem wymagań użytkownika,
-) promowania dostępności danych przestrzennych i poszerzenia kręgu ich użytkowników poprzez zapewnienie możliwości łatwego znalezienia ich opisu w sieci
Internet,
-) usprawnienia funkcjonowania systemów gromadzących dane przestrzenne, zwłaszcza systemów rozproszonych.

Źródło:

WYTYCZNE TECHNICZNE, Zasady tworzenia metadanych w zakresie geoinformacji, wersja 1.03, Zespół ds. krajowego profilu metadanych w zakresie geoinformacji, 2008