Poznać UML i nie zwariować, cz.1: Zakres pojęcia

Każdy poważny artykuł, nawet popularno-naukowy jaki mam zamiar popełnić, na wstępie przedstawia zasób pojęć, którymi się posługuje wraz z ich definicją. Definicje te albo odzwierciedlają przyjęty powszechnie stan wiedzy lub mają charakter roboczy albo innowacyjny, kiedy służą np. rozważaniom nad tezą stawianą w artykule. Tak będzie i niniejszym dziele i oczywiście zacznę od pojęcia tytułowego.

Czym jest UML?
UML to skrót z angielskiego UML –  Unified Modeling Language , co przetłumaczyć możemy jako Zunifikowany (Ujednolicony) Język Modelowania. I już zaczynają się problemy, ponieważ … UML nie jest tylko językiem! A jest czymś szerszym: metodyką!

Jaka jest różnica między metodyką, metodą, metodologią?

Metodyka (wg. Uniwersalnego słownik języka polskiego) to: zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania prowadzącego do określonego celu. Metoda to świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu – zatem znaczenie podobne do pierwszego znaczenia metodyki. Traktowanie terminów metodyka i metoda jako synonimów jest uzasadnione, zwłaszcza gdy o metodach wyrażamy się w liczbie mnogiej, czyli niczym innym jak zbiorze.

Metodologię  definiuje  się jako naukę o metodach badań naukowych i o sposobach przeprowadzania analiz oraz oceniania wartości poznawczej poszczególnych dyscyplin naukowych – tym samym nie można utożsamiać z pojęciem UML, ponieważ ten nie jest dyscypliną naukową.

Czym jest język?

Język to pewien twór,  który składa się ze zbiorów reguł syntaktycznych oraz semantycznych, które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia i który służy do komunikacji między podmiotami posługującymi się językiem.

Jak zatem widać metodyka jest pojęciem szerszym, a w jej zbiorze zasad czy pojęć znajduje się język.

Dlaczego UML jest metodyką a nie jest tylko językiem?

UML oprócz semantyki  (znaczenia) i syntaktyki (składni) zawiera też pragmatykę, która określa – tworzy zasadę – do jakiej konkretnej sytuacji dopasować konkretny wzorzec notacji języka. Zatem mamy pewien sposób postępowania – zasadę (powtarzalną) z użyciem powtarzalnego fragmentu języka, który może stać się wzorcem-modelem.

Zatem mamy wszystko jasne?  Nie! Ale więcej w części drugiej.